Warunki, powtórki, opłaty

Warunek, czyli warunkowe zaliczenie etapu studiów, oraz powtórka (starsi mówią „repeta”), czyli powtarzanie etapu studiów – o tym będziemy tutaj mówić.

Zasady dotyczące tych przyjemności regulują następujące akty prawne:

 • ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: PSWu)
 • Regulamin Studiów na UW (dalej: RS na UW)
 • Zasady Studiowania w Kolegium MISH (dalej: ZS)
 • uchwała Senatu UW w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (dalej: uchwała – POUEu).

Kogo dotyczy zagadnienie warunku i powtarzania roku?

Warunkowe zaliczenie mogą uzyskać studenci: I, II, III, IV roku studiów jednolitych; I i II roku studiów I stopnia; I roku studiów II stopnia.

Powtarzać rok mogą studenci: II, III, IV, V roku studiów jednolitych; II i III roku studiów I stopnia; II roku studiów II stopnia.

Studenci I roku, którzy nie zaliczyli więcej niż jednego przedmiotu, są skreślani z listy studentów. Dlatego w przypadku wielu egzaminów we wrześniu może warto przystąpić do nowej rekrutacji.

Opinia ZSS

Przed podjęciem decyzji o wpisie warunkowym i powtarzaniu etapu studiów, Dyrektor Kolegium MISH UW może (choć nie musi) poprosić ZSS Kolegium MISH UW o opinię. Jeśli więc składacie podanie i chcecie się z nami w tej sprawie zawczasu skonsultować – dajcie znać.

Opinia ZSS ma charakter obligatoryjny dla Dyrektora przed podjęciem decyzji o zwolnieniu z opłaty za powtarzanie usług edukacyjnych w części lub w całości bądź rozłożeniu jej na raty.

Opłaty

Wysokość opłat w Kolegium nie zmienia się od kilku lat i w roku akademickim 2017/18 wynosi:

 • 400 zł – za warunek,
 • 1500 zł – maksymalna opłata za powtarzanie roku, przy powtarzaniu co najmniej 3 przedmiotów. W przypadku powtarzania roku z powodu niezaliczenia mniejszej liczby przedmiotów, opłata naliczana jest proporcjonalnie do kwoty 1500 zł, tj. po 500 zł za każdy przedmiot

Anegdota: wiesz, że Kolegium MISH zwykle nie pobiera opłat za warunek z pracy rocznej?

Podstawowe zasady dotyczące odpłatności za usługi edukacyjne

 1. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w Kolegium MISH UW ustala Rektor UW na wniosek Rady Kolegium MISH UW, po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.
 2. Student może wnioskować o zwolnienie z opłat w całości lub w części, a także o rozłożenie ich na raty. Przed podjęciem decyzji Dyrektor Kolegium musi zasięgnąć opinii Zarządu Samorządu Studentów.
 3. Podstawą do zwolnienia lub rozłożenia opłat na raty mogą być w szczególności wybitne osiągnięcia naukowe (zaświadczenie poświadczające owe osiągnięcia) lub trudna sytuacja materialna (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach). Obie przesłanki należy odpowiednio udokumentować i złożyć w wersji papierowej do sekretariatu jako załączniki do USOS-owego podania.
 4. Od decyzji w sprawie zwolnienia lub rozłożenia opłat na raty student może, w ciągu 14 dni od jej doręczenia, odwołać się do Rektora.
 5. Zwróćcie uwagę na termin, w jakim należy wnieść opłatę, gdyż po przekroczeniu terminu zaczynają się odsetki (nieduże, ale jednak).

Co w podaniu?

Podania o zaliczenie warunkowe lub powtarzanie etapu studiów – zawsze należy umieścić w takim podaniu informację o niezaliczonym przedmiocie/przedmiotach. A poza tym – standardowe podanie.

Co w następnym roku?

W roku akademickim objętym wpisem warunkowym student powinien zaliczyć przedmiot, który nie został zaliczony w poprzednim roku. Niezaliczony przedmiot można powtarzać nie więcej niż dwa razy.

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Stworzona przez Marcina Kozaka. Prowadzona przez Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.

Polub nas na Facebooku!