Warunki, powtórki, opłaty

Warunek, czyli warunkowe zaliczenie etapu studiów, oraz powtórka (starsi mówią „repeta”), czyli powtarzanie etapu studiów – o tym będziemy tutaj mówić.

Zasady dotyczące tych przyjemności regulują następujące akty prawne:

Paragraf 20

Przytaczamy w całości par. 20 Zasad Studiowania w Kolegium MISH UW.

㤠20

 1. Student, który nie spełnił wymagań koniecznych do zaliczenia etapu studiów, może na podstawie pisemnej prośby ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny etap studiów lub powtarzanie etapu studiów.
 2. Prawo do ubiegania się o warunkowy wpis na kolejny etap studiów przysługuje w sytuacji, gdy student nie zaliczył nie więcej niż jednego przedmiotu spośród zadeklarowanych w planie na dany rok akademicki. Niezaliczony przedmiot można powtarzać nie więcej niż dwa razy.
 3. Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się w terminie do 14 dni od daty zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnejsemestru letniego.
 4. Prawo do ubiegania się o powtarzanie etapu studiów przysługuje w sytuacji, gdy student nie zaliczył więcej niż jednego przedmiotu spośród zadeklarowanych w planie na dany rok akademicki lub nie uzyskał 60 punktów ECTS.Dany etap można powtarzać nie więcej niż dwa razy. Prawo do ubiegania się o powtarzanie etapu studiów przysługuje także studentom I etapu studiów II stopnia.
 5. Wniosek o powtarzanie etapu studiów wrazz uzasadnieniem składa się w terminie do 14 dni od daty zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru letniego.
 6. Decyzję o wpisie warunkowym na kolejny etap studiów i powtarzaniu etapu studiów podejmuje Dyrektor Kolegium MISH.
 7. Student, który uzyskał zgodę na wpis warunkowy na kolejny etap studiów lub powtarzanie etapu studiów, zobowiązanyjest do wniesienia odpowiedniej opłaty zgodnie z
  taryfikatorem przyjętym na dany rok akademicki.”

 

Kogo dotyczy zagadnienie warunku i powtarzania roku?

Warunkowe zaliczenie mogą uzyskać studenci: I, II, III, IV roku studiów jednolitych; I i II roku studiów I stopnia; I roku studiów II stopnia.

Powtarzać rok mogą studenci: II, III, IV, V roku studiów jednolitych; II i III roku studiów I stopnia; II roku studiów II stopnia.

Studenci I roku, którzy nie zaliczyli więcej niż jednego przedmiotu, są skreślani z listy studentów. Dlatego w przypadku wielu egzaminów we wrześniu może warto przystąpić do nowej rekrutacji.

Opinia ZSS

Przed podjęciem decyzji o wpisie warunkowym i powtarzaniu etapu studiów, Dyrektor Kolegium MISH UW może (choć nie musi) poprosić ZSS Kolegium MISH UW o opinię. Jeśli więc składacie podanie i chcecie się z nami w tej sprawie zawczasu skonsultować – dajcie znać.

Opinia ZSS ma charakter obligatoryjny dla Dyrektora przed podjęciem decyzji o zwolnieniu z opłaty za powtarzanie usług edukacyjnych w części lub w całości bądź rozłożeniu jej na raty.

Opłaty

Wysokość opłat w Kolegium nie zmienia się od kilku lat i w roku akademickim 2016/17 wynosi:

 • 400 zł – za warunek,
 • 1500 zł – maksymalna opłata za powtarzanie roku, przy powtarzaniu co najmniej 3 przedmiotów. W przypadku powtarzania roku z powodu niezaliczenia mniejszej liczby przedmiotów, opłata naliczana jest proporcjonalnie do kwoty 1500 zł, tj. po 500 zł za każdy przedmiot

Zasady dotyczące odpłatności za usługi edukacyjne określają: ustawa – PSW, RS na UW oraz uchwała – POUE, które wymieniliśmy na początku tego wpisu. Oto wybrane elementy z tych aktów prawnych.

 1. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w Kolegium MISH UW ustala Rektor UW na wniosek Rady Kolegium MISH UW, po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW (RS na UW, par. 15 ust. 2).
 2. Student może wnioskować o zwolnienie z opłat w całości lub w części, a także o rozłożenie ich na raty (par. 11 ust. 1 POUEu). Przed podjęciem decyzji Dyrektor Kolegium musi zasięgnąć opinii Zarządu Samorządu Studentów.
 3. Podstawą do zwolnienia lub rozłożenia opłat na raty mogą być w szczególności wybitne osiągnięcia naukowe lub trudna sytuacja materialna (par. 12 ust. 1 POUEu). Obie przesłanki należy odpowiednio udokumentować.
 4. Od decyzji w sprawie zwolnienia lub rozłożenia opłat na raty student może, w ciągu 14 dni od jej doręczenia, odwołać się do Rektora (par. 12 ust. 2 POUEu).
 5. Zwróćcie uwagę na termin, w jakim należy wnieść opłatę (par. 15 ust. 5 RS na UW oraz przepisy szczegółowe w POUEu), gdyż po przekroczeniu terminu zaczynają się odsetki (nieduże, ale jednak).

A co ze średnią?

RS na UW w par. 31 ust. 3 stwierdza: „W obliczeniach średniej w miejscu brakującej oceny z przedmiotu składającego się na plan studiów danego etapu przyjmuje się ocenę 2,0, jeśli brak oceny wystąpił z powodu: 1) niezaliczenia przedmiotu, na który student był zapisany w danym etapie studiów, z zastrzeżeniem § 23b ust. 6 [d. par. 17]”.

NK natomiast nie liczy się do średniej.

Co w następnym roku?

W roku akademickim objętym wpisem warunkowym student MUSI zaliczyć przedmiot, który nie został zaliczony w poprzednim roku. Niezaliczony przedmiot można powtarzać nie więcej niż dwa razy.

Piszcie pytania

W razie pytań związanych z warunkiem i powtórką, piszcie na adres Samorządu (samomish@gmail.com).

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak