Zapisy i wypisy z zajęć

Paragraf 23b

Par. 23b ust. 6 Regulaminu Studiów na UW stanowi: „Student ma prawo zrezygnować z zaliczania przedmiotu, do dnia określonego w organizacji roku akademickiego jako termin rezygnacji z zaliczania przedmiotu w danym semestrze. W trakcie studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia studentowi takie prawo przysługuje jeden raz. Studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to przysługuje dwa razy”.

Jeśli chcemy skorzystać z par. 23b, należy wypełnić podanie dostępne w formie elektronicznej w USOS (w zakładce „Podania” w dziale „Dla Studenta”). Wydrukowane podanie zaadresowane do Dyrektora MISHu należy zanieść do Sekretariatu MISH.

Podanie o wyrejestrowanie z zajęć można składać do ostatniego dnia zajęć akademickich (zgodnie z kalendarzem akademicki dostępnym na stronie UW). Podanie z par. 23b nie może być złożone po (udanym lub nieudanym) podejściu do egzaminu/zaliczenia z przedmiotu, z którego chcemy się wyrejestrować. Wreszcie: podanie z par. 23b dotyczy także w-f-ów i lektoratów. Pamiętajmy, że podanie to zanosimy do Sekretariatu MISH, a nie do sekretariatu lub pełnomocnika ds. USOS na wydziale prowadzącym przedmiot, z którym chcemy się rozstać.

Oczywiście lepiej nie wykorzystywać tej możliwości na błahe sprawy i błahe egzaminy na pierwszych latach i zachować na poważniejsze przypadki w przyszłości. Decyzja należy do Was. Zawsze lepiej jest jednak przedyskutować sprawę z Opiekunem Roku, który doradzi, co robić.

Zmienił się termin i zaliczenie

Warto też zwrócić uwagę n ustęp wcześniejszy: „5. Student ma prawo zrezygnować z przedmiotu, jeśli zostały zmienione terminy prowadzenia zajęć lub zasady zaliczania. Student zobowiązany jest zgłosić dziekanowi rezygnację w terminie 14 dni od zaistnienia nowej sytuacji”.

Uwagi o dyspozycji dnia

Informacje przedstawione w dalszej części tego przewodnika nie muszą i nigdy nie będą w pełni aktualne. Sposób traktowania MISH-owców na różnych wydziałach, a szczególnie procedura wypisywania z zajęć, nie wszędzie jest bowiem sformalizowany. Sukces lub porażka zależą przede wszystkim od dogadania się z prowadzącym i instancjami wyższymi. Dyspozycja dnia odgrywa nie mniejszą rolę. Z porządkami w planie nie należy zwlekać do ostatniej chwili – w przeciwnym razie będziemy zmuszeni wykorzystać par. 23b (czyt. wyżej). Pamiętajcie też o podpięciach – okienko transferowe jest tu niewielkie.

Problemy z wyrejestrowaniem

Z punktu widzenia Regulaminu Studiów studenci MISH nie mają prawa dokonywać zmian w planie po przedłożeniu go do akceptacji opiekunowi roku (do 31.10 w semestrze zimowym i do 15.03 w semestrze letnim). Na dokonanie takiej zmiany pozwala jednak Regulamin Kolegium MISH UW, który w par. 12 ust. 3 mówi: „W uzasadnionych przypadkach można na wniosek studenta, za zgodą Dyrektora Kolegium MISH, dokonać zmian w planie i programie studiów w czasie danego roku akademickiego”. Zanim pójdziemy w tej sprawie do dyrektora – pójdźmy do opiekuna roku.

Pełnomocnicy ds. USOS na różnych wydziałach mogą nas wypisać bez zbędnych procedur i wyjaśnień. Jeśli już tak zrobią – i tak niewiele załatwiliśmy, gdyż trzeba jeszcze zadbać o wykreślenie przedmiotu z planu. W tej sytuacji należy poprosić opiekuna roku o korektę w planie bez wykorzystywania par. 23b (czyt. dalej). Im szybciej udamy się do opiekuna, tym lepiej dla naszego planu. Uzyskanie zgody na korektę bez wykorzystywania par. 23b jest bardziej prawdopodobne, gdy dopiero zaczynamy studia. Z podaniem podpisanym przez opiekuna roku udajemy się do MISH-owego Pełnomocnika ds. USOS, czyli do Sekretariatu. Kolejność odwrotna (najpierw mishowy usosmajster, potem opiekun) nie ma większego sensu.

Prośba o zmiany w rejestracji

Należy odróżnić podanie o wyrejestrowanie z par. 23b od podania – „prośby o zmiany w rejestracji” (oba dostępne w USOS w zakładce „Podania”). Chodzi tu o „zmiany w rejestracji, która jest już zamknięta (wyrejestrowanie z przedmiotu, zarejestrowanie na przedmiot lub zmianę grupy zajęciowej)”. Zmiany w rejestracji nie pociągają za sobą żadnych negatywnych skutków dla studentach i można z nich korzystać w nieograniczonej liczbie (limitem jest tu cierpliwość czynników zmieniających). Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie sekretariaty odpowiadają na usosowe podania o zmiany w rejestracji (i nie tylko na te), a przynajmniej nie zawsze szybko – czasem lepiej się tam udać osobiście. W bardziej skomplikowanych przypadkach warto porozmawiać z Opiekunem Roku. I pamiętajcie o podpięciach!

Mniej problematyczne zmiany w planach

Nie powinno być większych problemów z korektami planu w postaci dodawania nie zadeklarowanych wcześniej przedmiotów. Zgodę na taką zmianę wyraża opiekun roku. W przypadku innych drobnych korekt, np. zamiany zaliczenia na egzamin, również należy udać się do opiekuna roku, który może nanieść poprawki na plan.

Wszystkie przedmioty wpisane do planu muszą być widoczne w liście realizowanych przez studenta przedmiotów w USOS-ie – w przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy z rozliczeniem roku. Dlatego należy zawczasu zatroszczyć się o dorejestrowanie na zajęcia, które chcemy dodać do planu (w szczególnych przypadkach – podobnie jak w wypadku nie-MISH-owych studentów danej jednostki – jest to możliwe także po zakończeniu oficjalnej rejestracji).

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak