Średnia ocen

Z czego są oceny?

Lepiej odpowiedzieć na to pytanie inaczej: z czego ocen nie ma? Mówi o tym Regulamin Studiów na UW, par. 24 ust. 1: „Wszystkie przedmioty, do których zaliczenia student przystąpił, z wyjątkiem wychowania fizycznego, seminarium dyplomowego oraz wymienionych w zarządzeniu Rektora przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania, wspólnych dla wszystkich kierunków studiów, kończą się oceną, która jest ustalana zgodnie z zasadami określonymi w sylabusie przedmiotu”.

Pełny tekst Regulaminu znajdziemy tutaj. Tekst jednolity wisi tutaj.

Średnia na UW

Regulamin Studiów na UW mówi też, w jaki sposób liczymy średnią ocen na studiach, do karty rocznej czy do stypendium Rektora. Par. 31 ust. 2: „Średnią ocenę etapu studiów ustala się jako średnią arytmetyczną ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów, składających się na plan studiów danego etapu z zastrzeżeniem § 26 ust. 6 [*], z zaokrągleniem do części setnych (…) Do średniej nie wlicza się oceny z egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego”.

* Par. 26 ust. 6: „Ocena uzyskana w wyniku egzaminu komisyjnego lub komisyjnego sprawdzenia wyników studenta zastępuje ocenę kwestionowaną”.

Podsumowując: bierzemy pod uwagę wszystkie oceny z egzaminów i oceny końcowe z przedmiotów, które nie kończą się egzaminem. Zobaczmy to na konkretnych przykładach:

 • Semiotyka logiczna (60 godzin wykładów i 60 godzin ćwiczeń; egzamin i jedno zaliczenie na ocenę z ćwiczeń na koniec roku). Do średniej UW liczy się tylko ocena z egzaminu.
 • Seksuologia – ćwiczenia (30 godzin i zal. na oc.). Ale do tego jest jeszcze, co za szał, Seksuologia – wykład (30 godzin, egzamin). Do średniej UW liczy się więc tylko ocena z egzaminu.
 • Dlaczego Aborygeni zjedli Cooka? (konwersatorium, 30 godzin, zal. na oc.). Do średniej UW liczy się ocena z zaliczenia, bo i innej nie ma.
 • Jeżeli przedmiot roczny składa się wyłącznie z ćwiczeń (bez wykładu) i po każdym semestrze student otrzymuje ocenę za ćwiczenia – wówczas liczy się tylko ocena z ćwiczeń za drugi semestr.
 • Jeżeli przedmiot jest rozbity na różne lata akademickie i odbywa się, na przykład, w semestrze letnim 2009/10 i zimowym 2010/11, do średniej UW liczą się obie oceny z ćwiczeń – ale do dwóch różnych średnich za kolejne lata.
 • „ZAL” nigdy nie liczy się do średniej. „ZAL” nie może być przepisywane na tróję!
 • „NK” (=nieklasyfikowany) nigdy nie liczy się do średniej.

USOS – sprawdzam

Uwaga! Przy obliczaniu średniej nie wierzmy ślepo USOS-owi. System ten jeszcze do niedawna twierdził, że do średniej liczy się ZAL… z w-f-u. Co prawda ostatnio zmienił zdanie, niemniej wszelkie uwagi w rubryce „Czy ocena liczy się do średniej” traktujcie z dystansem i sprawdźcie, co na to Regulamin.

Podpięcia a średnia

Instytucja podpięć stwarza nowe możliwości w kształtowaniu swojej średniej. Dzięki nim można mieć lepsze oceny niż się w rzeczywistości ma. Jak to zrobić? Niekiedy niezawodnych odpowiedzi udzielają matematycy: „Możesz podpiąć teraz pod program i etap (pod drugi rok!). Wówczas ocena z tego przedmiotu policzy się do średniej etapowej za rok  II (ale już nie będzie uwzględniana za rok w średniej za rok III) (…). Możesz również podpiąć teraz tylko pod program. Wtedy przedmiot nie będzie uwzględniany przy liczeniu średniej za rok II (ale oczywiście będzie liczył się do średniej za całe studia).” Można zatem przesunąć policzenie gorszych ocen na później. Jest wiele strategii, warunek jeden – pod coś trzeba podpiąć.

Osobna rejestracja

Jeżeli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń, wykład i ćwiczenia mają osobne podstrony w USOS i obowiązuje osobna rejestracja w USOS – wówczas, co do zasady, liczy się tylko ocena z wykładu (z egzaminu). Tego typu sytuacja stwarza jednak duże pole do interpretacji – zarówno ze strony opiekuna roku, mishowej lub uczelnianej komisji stypendialnej, jak i odpowiednich władz w jednostce, która wystawia takie zajęcia.

Rozbity przedmiot roczny

Pole do interpretacji znajdziemy też tam, gdzie przedmiot, który został pomyślany jako całoroczny, zostaje rozbity na dwie części, każda po jeden semestr. Zobaczmy to na arabskim przykładzie. W semestrze zimowym 2011 Wydział Orientalistyczny oferował nam Zagadnienia społeczno-kulturowe świata arabskiego1 – 30-godzinny wykład kończący się zaliczeniem na ocenę. Jako że temat jest dość szeroki, w semestrze letnim mieliśmy Zagadnienia społeczno-kulturowe świata arabskiego2 – 30-godzinny wykład, który kończy się już egzaminem. Logika wskazywałaby, że jest to jeden przedmiot – tak też wynika z programu studiów na arabistyce, który wymienia tylko Zagadnienia społeczno-kulturowe świata arabskiego – roczny wykład 60-godzinny, który kończy się egzaminem.

Tymczasem w USOS będziemy mieli dwie oceny z tego przedmiotu, jedną za cz. 1 i jedną za cz. 2, co więcej: USOS stwierdzi, że obie oceny liczą się do średniej. Czy USOS ma rację? Obecnie, w czasach, gdy USOS coraz częściej staje się formalnym punktem odniesienia (a czasem – ostatnią instancją), można się spodziewać, że sekretariat, opiekun roku czy komisja stypendialna przychylą się do interpretacji USOS-a (liczą się oceny obie). Tym bardziej, że studentów Wydziału Orientalistycznego obowiązuje rozliczenie semestralne, a nie roczne.

Mimo to pamiętajmy: tego typu sytuacja stwarza nam pewne pole do interpretacji. Jeśli jesteśmy przekonani, że nasz sposób liczenia średniej jest zgodny z duchem i literą Regulaminu Studiów – walczmy o własną interpretację, wbrew temu, co mówi USOS.

5+, 5! i 6 a sprawa polska

Zgodnie z par. 24 ust. 2 Regulaminu Studiów na UW „Stosuje się następujące oceny pozytywne: celujący, bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, i ocenę negatywną – niedostateczny”. Niestety, kolejny ustęp przyporządkowuje ocenie celującej wartość liczbową: 5. Oznacza to, że takie oceny jak 6, 5+ i 5! liczą się do średniej jako 5 (chociaż 6 i 5! figurują w USOS jako „celujący”; USOS nie zna jednak takiej oceny jak 5,5, chociaż ta figuruje w naszych indeksach, o ile je mamy). W każdym razie informację o szóstkach można wpisywać do różnych wniosków o stypendia – na pewno zrobi to wrażenie. ;P

Praca roczna

Jeżeli warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest napisanie pracy rocznej, za którą otrzymuje się osobną ocenę, to do średniej UW liczą się obie oceny – z zaliczenia ćwiczeń i z pracy rocznej. Taka praca roczna powinna jednak funkcjonować w USOS jako osobny przedmiot.

Jeżeli praca roczna na te zajęcia jest jednocześnie pracą roczną dla MISH – wówczas ocena z pracy rocznej na przedmiot, ocena z przedmiotu i ocena za pracę roczną dla MISH liczą się oddzielnie (zazwyczaj jest to szał). W takiej sytuacji powinniśmy mieć 3 przedmioty w USOS-ie.

Lektoraty

Jeżeli kontynuujemy naukę wybranego języka obcego w ramach lektoratów żetonowych w semestrze letnim (system przerzuca nas na semestr letni automatycznie) – wówczas liczy się wyłącznie ocena z semestru letniego. Jeśli rezygnujemy z lektoratu po semestrze zimowym – liczy się ocena z semestru zimowego. Jeśli rezygnujemy z lektoratu jednego języka po zimowym (np. amharskiego) i zaczynamy naukę innego języka w letnim (np. suahili) – wówczas do średniej UW liczą się oceny z obu semestrów (bo języki są różne).

Egzamin certyfikacyjny

Egzamin certyfikacyjny – zgodnie z par. 31 ust. 2, który cytowaliśmy powyżej – nie wlicza się do średniej w odniesieniu do studentów, którzy rozpoczęli studia 1 października 2010 lub później. Tym, którzy rozpoczęli je wcześniej, do średniej się wlicza. Wynika to z faktu, że przez cały okres studiów obowiązuje nas regulamin z roku ich rozpoczęcia. Zmiany RS na UW, które odwoływały wliczanie oceny z egzaminu certyfikacyjnego do średniej, zostały zaś uchwalone 17 lutego 2010.

Nie ma spiny, są drugie terminy

Jeśli w pierwszym terminie dostaliśmy dwóję, ale poprawiliśmy ją w terminie drugim, to robimy jak par. 31 ust. 1 Regulaminu Studiów na UW przykazał: „Ocenę końcową z przedmiotu ustala się jako średnią arytmetyczną ocen z obu terminów egzaminacyjnych z zaokrągleniem do części setnych, jeśli student przystąpił do egzaminu dwukrotnie”.

Jeśli nie przystąpiliśmy do egzaminu w pierwszym terminie – liczy się tylko ocena z terminu drugiego. W takiej sytuacji prowadzący nie powinni wpisywać niczego w rubryce o pierwszym terminie, chociaż zdarza się, że wpisują czerwone NK (=nieklasyfikowany). NK nie może być jednak przeliczane na dwóję.

Nie przystąpiłeś do egzaminu w żadnym terminie?

Jeśli w żadnym terminie nie przystąpiłeś do egzaminu lub zaliczenia z przedmiotu, który powinieneś zrealizować w ramach studiów w Kolegium, tj. nie otrzymałeś żadnej oceny z tego przedmiotu (jeśli ktoś Ci wpisał dwóję, zrobił to bezprawnie!) albo wpisano Ci NK (=nieklasyfikowany), zostaniesz wpisany na kolejny rok studiów w trybie warunkowym. Ale w takiej sytuacji Kolegium nie ma prawa pobierać opłaty za powtarzany przedmiot, a w miejsce brakującej oceny z przedmiotu nie wstawia się nic – w związku z czym przedmiot ten w żaden sposób nie liczy się do średniej (w miejsce brakującej oceny nie wstawia się dwói).

Przedstawiona interpretacja par. 31 ust. 3 Regulaminu Studiów na UW została potwierdzona w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 listopada 2011 r. w sprawie P. B. przeciwko Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyrok i więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Warunki, powtórki, opłaty.

Ocena na dyplomie

Jak liczyć średnią z ukończenia studiów? Co trzeba zrobić, aby ukończyć je z wyróżnieniem? Sprawa jest dość zawiła, przytoczmy więc rzecz w całości:

§ 39

1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:

 1. średnia ocen z egzaminów i ocen końcowych z przedmiotów niekończących się egzaminem, obliczona według § 31 ust. 5;
 2. ostateczna ocena pracy dyplomowej obliczona według § 34 ust. 7;
 3. ostateczny wynik egzaminu dyplomowego, obliczony według § 38 ust. 3.

2. Wynik studiów stanowi sumę części ocen wymienionych w ust. 1 z zaokrągleniem do części setnych:

 1. na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich: 0,7 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 1, – 0,2 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 2 i 0,1 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 3;
 2. na studiach II stopnia: 0,5 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 1, – 0,4 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 2 i 0,1 oceny wymienionej w ust.1 pkt 3;”;

3. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiówzgodnie z zasadą:

 1. do 3,40 – dostateczny;
 2. powyżej 3, 40 do 3,80 – dostateczny plus;
 3. powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;
 4. powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus;
 5. powyżej 4,60 do 4,90 – bardzo dobry;
 6. powyżej 4,90 – celujący.

4. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:

 1. ukończyli studia w terminie określonym planem studiów lub w terminach określonych w § 32 ust. 6 i § 35 ust. 2 i 3;
 2. uzyskali z egzaminów i z zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem średnią ocen wyższą niż 4,6;
 3. uzyskali z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0, a z egzaminu dyplomowego ocenę co najmniej bardzo dobrą;
 4. nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu.

5. Dyplom z wyróżnieniem przyznaje rada wydziału. Rektor lub dziekan może przyznać nagrodę materialną, związaną z uzyskaniem przez studenta dyplomu z wyróżnieniem.

Wątpliwości

Jeśli się pojawią, prosimy o kontakt z Komisją Stypendialną – namiary tylko tutaj. Możecie też pisać do członków Zarządu.

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak