Akty prawne

KONSTYTUCJA

 1. Mirosław Wyrzykowski, „Po co studentowi konstytucja?”

USTAWA

 1. Prawo o szkolnictwie wyższym
 2. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

UNIWERSYTET

 1. Statut Uniwersytetu Warszawskiego
 2. Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim
 3. Regulamin ustalana wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 4. Regulamin domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (m.in. o opłatach za warunek i powtarzanie roku)

UWAGA! Pamiętajcie, że obowiązuje nas regulamin studiów z roku, w którym rozpoczęliśmy studia (chyba że kolejny regulamin, w odniesieniu do wybranych przepisów, stanowi inaczej). Dlatego, na przykład, przy Regulaminie Studiów na UW linkujemy do strony z kolejnymi jego wersjami. I tak zapisy z RS na UW – tekst jednolity z 16 maja 2012 obowiązują wyłącznie (z wyjątkami, o których mowa w obwieszczeniu Rektora ws. ogłoszenia tekstu jednolitego) osoby, którzy rozpoczęły studia 1 października 2012.

Zobacz także

KOLEGIUM MISH UW

 1. Regulamin Kolegium MISH UW
 2. Zasady Studiowania w Kolegium MISH UW (link) | pobierz wersję .pdf | .docx
 3. Zasady Studiowania w Kolegium MISH UW z 25.06.2013 r., obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2013/14 lub później (link) | pobierz wersję .pdf

SAMORZĄD STUDENTÓW KOLEGIUM MISH UW

Dokumenty podstawowe

 1. Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z 24.05.2011 r.
 2. Regulamin Samorządu Studentów Kolegium MISH UW z 24.03.2015 r.
 3. Regulamin Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW z 28.03.2012 r.
 4. Regulamin Wewnętrzny Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Kolegium MISH UW z 3.5.2015 r.

Samorząd w systemie prawnym uczelni

Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym samorząd studentów uczelni tworzą wszyscy studenci uczelni, a organy samorządu uczelni są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.

Wszyscy studenci Kolegium MISH UW tworzą Samorząd Studentów Kolegium MISH UW, którego organy (walne zebranie, zarząd, komisja wyborcza, zebranie przedstawicieli) są reprezentantem ogółu studentów Kolegium.

Walne zebranie, które tworzą wszyscy studenci Kolegium, jest organem uchwałodawczym SS Kolegium MISH UW. Zarząd, składający się z 7 osób wyłonionych w wyborach, jest zaś organem wykonawczym SS Kolegium MISH UW.

Tyle w największym skrócie o prawnym usytuowaniu SS Kolegium MISH UW. Więcej możecie przeczytać w regulaminach, jakie linkujemy powyżej: Samorządu Studentów UW, Samorządu Studentów Kolegium MISH UW oraz Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.

Uprawnienia ZSS Kolegium MISH UW

[część w opracowaniu]

Przywołujemy wybrane przepisy prawne. Skróty stosujemy następujące:

RSS UW, § 111:

„Do kompetencji zarządu jednostki należy w szczególności:
1) delegowanie studentów jednostki do komisji stypendialnej;
2) delegowanie studentów jednostki do komisji rekrutacyjnej jednostki;
3) wyrażenia zgody na treść szczegółowych zasad studiowania, z zastrzeżeniem § 124 pkt 1;
4) wskazywania przedstawicieli studentów w wydziałowym zespole zapewnienia jakości kształcenia, z zastrzeżeniem § 124 pkt 2;
5) reprezentowanie samorządu jednostki w zakresie objętym działalnością zarządu jednostki, w szczególności wobec władz jednostki;
6) reprezentowanie studentów jednostki w sporach zbiorowych;
7) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim;
8) wyrażanie zgody na powołanie zastępcy kierownika jednostki właściwego do spraw studenckich, w trybie określonym w art. 76 ust. 6 Ustawy;
9) opiniowanie powołania pełnomocnika do spraw studenckich lub kierownika studiów;
10) wnioskowanie o powołanie spośród nauczycieli akademickich opiekuna wyodrębnionej grupy studentów oraz opiniowanie powołania;
11) opiniowanie zatrudnienia na stanowisku docenta, w trybie określonym w Statucie;
12) zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi ankiet, zgodnie ze Statutem.”.

Archiwa – wszystko jawne!

Par. 104 p. 1 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowi, że wszystkie uchwały podejmowane przez zarząd jednostki powinny być podane do wiadomości studentów w ciągu siedmiu dni od ich podjęcia. No to je wieszamy. Jeśli macie jakieś pytania – piszcie, mówcie i pytajcie.

Kadencja Zarządu 2014/2015 (od 10.03.2015)

Przewodnicząca: Monika Helak
 1. Porządek walnego zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW na dzień 24 marca 2015 roku
 2. Protokół walnego zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW z dn. 24 marca 2015 roku
 3. Uchwała Zarządu nr 16/2014-15 z 8 kwietnia 2015 ws. delegowania przedstawicieli studentów do Komisji Rekrutacyjnej Kolegium MISH UW
 4. Uchwała Zarządu nr 17/2014-15 z 8 kwietnia 2015 ws. wyboru Przewodniczącego Sekcji ds. Studenckich
 5. Uchwała Zarządu nr 18/2014-15 z 8 kwietnia 2015 ws. wyrażenia opinii dotyczącej opłat za usługi edukacyjne w Kolegium MISH UW
 6. Porządek walnego zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW na dzień 21 kwietnia 2015 roku
 7. Protokół walnego z zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW z dnia 21 kwietnia 2015 roku
 8. Uchwała Zarządu nr 20/2014-15 z 27 października 2015 ws. wydelegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW
 9. Protokół z walnego zgromadzenia z 27 października 2015 r.
 10. Uchwała Zarządu nr 21/2014-15 z 9 listopada 2015 ws. ustalenia progu punktowego w konkursie o Stypendium Rektora wraz z podaniem do rektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Marty Kicińskiej-Habior

Kadencja Zarządu 2014/15 (do 10.03.2015)

Przewodnicząca: Anna Dobrowolska
 1. Uchwała Zarządu nr 1/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. wyboru Przewodniczącego Zarządu
 2. Uchwała Zarządu nr 2/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji Organizacji i Integracji ZSS Kolegium MISH UW
 3. Uchwała Zarządu nr 3/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji Kultury ZSS Kolegium MISH UW
 4. Uchwała Zarządu nr 4/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji Naukowej ZSS Kolegium MISH UW
 5. Uchwała Zarządu nr 5/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji ds. Minimów i Tutoringu ZSS Kolegium MISH UW
 6. Uchwała Zarządu nr 6/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji ds. Kontaktów Zewnętrznych ZSS Kolegium MISH UW
 7. Uchwała Zarządu nr 7/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji ds. Studenckich ZSS Kolegium MISH UW
 8. Uchwała Zarządu nr 8/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Pełnomocnika ds. Informacji ZSS Kolegium MISH UW
 9. Uchwała Zarządu nr 9/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu Joannie Ucińskiej ZSS Kolegium MISH UW
 10. Uchwała Zarządu nr 10/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu Michałowi Stefaniakowi ZSS Kolegium MISH UW
 11. Uchwała Zarządu nr 11/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu Magdalenie Front ZSS Kolegium MISH UW
 12. Uchwała Zarządu nr 12/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu Indze Bobrowskiej ZSS Kolegium MISH UW
 13. Uchwała Zarządu nr 13/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. uchwalenia regulaminu VI Konkursu na Najlepszą Pracę Roczną w Kolegium MISH UW (Załącznik z regulaminem)
 14. Uchwała Zarządu nr 14/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Zastępcy Przewodniczącego ZSS Kolegium MISH UW
 15. Wniosek w sprawie Rzecznika Praw Studenckich z 10 grudnia 2014
 16. Protokół z zebrania Zarządu dnia 18 grudnia 2014 
 17. Uchwała Zarządu nr 15/2014-15 z 10 marca 2015 ws. powołania Przewodniczącego ZSS Kolegium MISH UW
 18. Rezygancja Dariusza Standerskiego z mandatu członka Zarządu

Kadencja Zarządu 2013/14

Przewodnicząca: Monika Helak
 1. Uchwała Zarządu nr 1/2013-14 z 28 listopada 2013 ws. wniosku o powołanie opiekuna roku (dr Michał Mizera)
 2. Uchwała Zarządu nr 2/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. wyboru przewodniczącej
 3. Uchwała Zarządu nr 3/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji Promocji i Informacji
 4. Uchwała Zarządu nr 4/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji Organizacji i Integracji
 5. Uchwała Zarządu nr 5/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji Kultury
 6. Uchwała Zarządu nr 6/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji Naukowej
 7. Uchwała Zarządu nr 7/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji ds. Praktyki Studiowania i Tutoringu
 8. Uchwała Zarządu nr 8/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji ds. Kontaktów Zewnętrznych
 9. Uchwała Zarządu nr 9/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
 10. Uchwała Zarządu nr 10/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
 11. Uchwała Zarządu nr 11/2013-14 29 listopada 2013 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
 12. Uchwała Zarządu nr 12/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
 13. Uchwała Zarządu nr 13/2013-14 z 10 grudnia 2013 ws. wniosku o siedzibę ZSS
 14. Uchwała Zarządu nr 14/2013-14 z 18 grudnia 2013 ws. opinii o powołaniu opiekuna roku (dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz)
 15. Uchwała Zarządu nr 15/2013-14 z 13 marca 2014 ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Rekrutacyjnej Kolegium MISH UW
 16. Uchwała Zarządu nr 16/2013-14 z 6 października 2014 ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW
 17. Uchwała Zarządu nr 17/2013-14 z 6 października 2014 ws. opinii o powołaniu opiekuna roku
 18. Porządek walnego zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW na dzień 28 października 2014 roku

Kadencja Zarządu 2012/13

Przewodnicząca: Monika Helak
 1. Uchwała Zarządu nr 1/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. wyboru Przewodniczącej
 2. Uchwała Zarządu nr 2/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji Organizacji i Integracji
 3. Uchwała Zarządu nr 3/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji Promocji i Informacji
 4. Uchwała Zarządu nr 4/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji Kultury
 5. Uchwała Zarządu nr 5/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji ds. Praktyki Studiowania
 6. Uchwała Zarządu nr 6/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Sekcji ds. Reformy MISH i Nowelizacji Zasad Studiowania
 7. Uchwała Zarządu nr 7/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji Naukowej
 8. Uchwała Zarządu nr 8/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Zastępcy Przewodniczącego
 9. Uchwała Zarządu nr 9/2012-13 z 21 listopada 2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu (S. Żbik)
 10. Uchwała Zarządu nr 10/2012-13 z 21 listopada 2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu (A. Paszkowska)
 11. Uchwała Zarządu nr 11/2012-13 z 21 listopada 2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu (A. Pachowska)
 12. Uchwała Zarządu nr 12/2012-13 z 10 grudnia 2012 ws. wyrażenia zgody na powołanie p.o. zastępcy dyrektora Kolegium MISH UW właściwego do spraw studenckich
 13. Uchwała Zarządu nr 13/2012-13 z 10 kwietnia 2013 ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Zarządu ds. Reformy MISH i Nowelizacji Zasad Studiowania (R. Smoleń, D. Standerski)
 14. Uchwała Zarządu nr 14/2012-13 z 10 kwietnia 2013 ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Organizacji i Integracji (M. Zaradkiewicz)
 15. Uchwała Zarządu nr 15/2012-13 z 7 września 2013 r. ws. propozycji wprowadzenia ekwiwalentów dla semiotyki logicznej w roku akademickim 2013/14
 16. Podanie o przedłużenie terminu złożenia dokumentów do rozliczenia roku akademickiego 2012/2013 do 27 września 2013 r.
 17. Uchwała Zarządu nr 16/2012-13 z 27 września 2013 ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna I roku studiów I stopnia oraz jednolotych magisterskich, II roku studiów II stopnia oraz V roku studiów jednolitych magisterskich (dr Małgorzata Głowacka-Grajper)
 18. Uchwała Zarządu nr 17 2012-13 z 27 września 2013 r. ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna I roku studiów I stopnia oraz jednolotych magisterskich, II roku studiów II stopnia (drugi dyplom) oraz V roku studiów jednolitych magisterskich (drugi dyplom) (prof. dr hab. Danuta Ulicka)
 19. Uchwała Zarządu nr 18 2012-13 z 27 września 2013 r. ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna III roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich (dr Marta Bucholc)
 20. Uchwała Zarządu nr 19 2012-13 z 27 września 2013 r. ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna I roku studiów II stopnia oraz IV roku studiów jednolitych magisterskich (dr Katarzyna Sadkowska)
 21. Uchwała Zarządu nr 20 2012-13 z 1 października 2013 r. ws. wyrażenia opinii o powołaniu pełnomocnika ds. studenckich
 22. Uchwała Zarządu nr 21 2012-13 z 1 października 2013 r. ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW
 23. Uchwała Zarządu nr 22 2012-13 z 7 października 2013 r. ws. delegowania przedstawicieli Studentów do komisji rekomendującej opiekunów naukowych
 24. Uchwała Zarządu nr 23 2012-13 z 23 października 2013 r. ws. obliczania procentu studentów, którzy będą otrzymywać stypendium rektora, w stosunku do całego kierunku studiów
 25. Wniosek Przewodniczącej Zarządu z 8 października 2013 r. o przeprowadzenie wyborów przez KW SS UW
 26. Wniosek Przewodniczącej Zarządu z 30 października 2013 r. o zwołanie Walnego Zgromadzenia Studentów Kolegium MISH UW na 6 listopada 2013 r.
 27. Protokół z Walnego Zgromadzenia Studentów Kolegium MISH UW 6 listopada 2013 r.
 28. Uchwała Zarządu nr 24 2012-13 z 21 listopada 2013 r. ws. wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Kolegium MISH właściwego ds. studenckich
 29. Protokół z wyborów przedstawicieli studentów w Kolegium MISH UW z dn. 14 listopada 2013 r.

Kadencja Zarządu 2011/12 (25.10.2011 – 12.11.2012)

Przewodniczący: Rafał Smoleń (14.06-12.11.2012)
 1. Wniosek z 12 listopada 2012 r. adresowany do Rektora UW, prof. Marcina Pałysa, ws. powołania zastępcy lub p.o. zastępcy dyrektora Kolegium MISH UW właściwego ds. studenckich: wniosek / skan wniosku z podpisami
 2. Wniosek Przewodniczącego Zarządu z 15 października 2012 o zwołanie Walnego Zgromadzenia Studentów Kolegium MISH UW na dz. 24 października 2012
 3. Uchwała Zarządu nr 60 z 10 października 2012 – wniosek do Prorektor ds. Studentów w sprawie obliczania procentu studentów, którzy będą otrzymywać stypendium rektora, w stosunku do całego kierunku studiów [zob. także skan złożonego wniosku]
 4. Uchwała Zarządu nr 59 z 8 października 2012 – wniosek do Dyrektor Kolegium MISH UW w sprawie zmiany terminu wyrejestrowania z zajęć w systemie USOS
 5. Informacja Komisji Wyborczej SS UW z 20 października 2012 ws. trybu i terminu wnoszenia protestów wyborczych
 6. Obwieszczenie Komisji Wyborczej SS UW o przeprowadzeniu wyborów do ZSS Kolegium MISH UW, Rady Kolegium MISH UW i Parlamentu Studentów UW w dn. 30 listopada 2012 [zob. także: obwieszczenie o zmianie godzin wyborów]
 7. Uchwała Zarządu nr 58 z 2 października 2012 ws. złożenia wniosku o przeprowadzenie wyborów członków organów Samorządu oraz przedstawicieli studentów w innych organach, dokonywanych przez walne zebrania
 8. Uchwała nr 57 nie została podjęta.
 9. Uchwała Zarządu nr 56 z 29 września 2012 ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna pierwszego roku studiów (prof. D. Ulicka)
 10. Uchwała Zarządu nr 55 z 17 września 2012 w sprawie delegowania przedstawicieli Studentów do komisji egzaminacyjnych w rekrutacji na studia II stopnia w Kolegium MISH UW
 11. Uchwała Zarządu nr 54 z 17 września 2012 ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Rekrutacyjnej Kolegium MISH UW (P. Jędral)
 12. Uchwała Zarządu nr 53 z 17 września 2012 ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW (D. Brzeszcz, O. Lubiński, D. Sitnicka)
 13. Uchwała Zarządu nr 51 z 22 lipca 2012 ws. propozycji wprowadzenia ekwiwalentów dla Semiotyki logicznej
 14. Uchwała nr 50 nie została podjęta – podejmując uchwałę nr 51, Zarząd pomylił się w liczeniu. De facto była to więc uchwała nr 50.
 15. Informacja Zarządu z 14 czerwca 2012 ws. trybu zwołania posiedzenia Zarządu z 14 czerwca 2012
 16. Uchwała Zarządu nr 49 z 14 czerwca 2012 ws. odwołania pełnomocnictwa do realizacji zadań wynikających z § 111 Regulaminu SS UW (M. Rudzki)
 17. Uchwała Zarządu nr 48 z 14 czerwca 2012 ws. odwołania pełnomocnictwa  do realizacji zadań wynikających z § 111 Regulaminu SS UW (St. Płotek-Niecikowski)
 18. Uchwała Zarządu nr 47 z 14 czerwca 2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa finansowego (R. Smoleń)
 19. Uchwała Zarządu z nr 46 z 14 czerwca 2012 ws. wyboru Przewodniczącego (R. Smoleń)

Dotacje ZSS UW: wnioski oraz sprawozdania z realizacji wraz z rozliczeniem

 1. Otrzęsiny 2012: wniosek + uchwała ZSS ws. dofinansowania + sprawozdanie z rozliczeniem
 2. Poronin 2012: wniosek + uchwała ZSS ws. dofinansowania + sprawozdanie z rozliczeniem
Przewodniczący: Stanisław Płotek-Niecikowski (15.02-14.06.2012)
 1. Uchwała Zarządu nr 45 z 14.06.2012 ws. odwołania Przewodniczącego (St. Płotek-Niecikowski)
 2. Informacja ws. trybu i terminu wnoszenia protestów wyborczych (po wyborach uzupełniających z 6.06.2012)
 3. Protokół z wyborów uzupełniających do Zarządu z 6.06.2012 (wybrany: R. Smoleń)
 4. Wniosek Przewodniczącego nr W/19/SN/2012 ws. zwołania walnego zebrania w dn. 4.06.2012
 5. Wniosek Przewodniczącego nr W/18/SN/2012 ws. zwołania walnego zebrania w dn. 8.06.2012
 6. Obwieszczenie o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Zarządu w dn. 6.06.2012
 7. Rezygnacja Tamary Alliny z członkostwa w Zarządzie z 25.05.2012
 8. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/44/SN/PJ/ŁM z 21.04.2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa finansowego oraz pełnomocnictwa do projektowania i obsługi graficznej projektów Zarządu, w tym nowej strony internetowej (R. Bobrowicz)
 9. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/43/SN z 28.03.2012 ws.  udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadań wynikających z § 111 Regulaminu SS UW (St. Płotek-Niecikowski)
 10. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/42/SN z 28.03.2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadań wynikających z  § 111 Regulaminu SS UW (M. Rudzki)
 11. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/41/SN z 28.03.2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa finansowego (M. Rudzki)
 12. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/40/SN z 28.03.2012 ws. odwołania pełnomocnictwa finansowego (P. Wymysłowski)
 13. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/39/SN z 28.03.2012 ws. odwołania pełnomocnictwa finansowego (K. Piwko)
 14. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/38/SN z 28.03.2012 ws. uchwalenia ramowego budżetu na rok 2012
 15. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/37/SN z 28.03.2012 ws. wystąpienia o środki z II filaru
 16. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/36/SN z 28.03.2012 ws. rozdysponowania środków z I filaru
 17. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/35/SN z 28.03.2012 r. ws. rozdysponowania środków z I filaru
 18. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/34/SN z 28.03.2012 r. ws. rozdysponowania środków z I filaru
 19. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/33/SN z 28.03.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Kultury
 20. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/32/SN z 28.03.2012 ws. przekształcenia Komisji Kultury i Sponsoringu w Komisję Kultury
  przekształcenia Komisji Kultury i Sponsoringu ZSS KMISH UW w Komisję Kultury ZSS
  KMISH UW
 21. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/31/SN z 28.03.2012 ws. uchwalenia Regulaminu Zarządu
 22. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/30/SN z 28.03.2012 ws. uchwalenia logo dla SS Kolegium MISH UW
 23. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/29/SN z 28.03.2012 ws. zmiany sposobu numerowania uchwał
 24. Protokół z wyborów uzupełniających do Zarządu z 5.03.2012 (wybrana: M. Helak)
 25. Protokół w wyborów uzupełniających do Rady Kolegium z 5.03.2012 (wybrana: B. Banasik)
 26. Protokół nr WZ/1/2012 z Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z 5.03.2012
 27. Obwieszczenie o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu i Rady Kolegium w dn. 5.03.2012
 28. Uchwała Zarządu nr 2012/02/17 z 23.02.2012 ws. zwołania walnego zebrania w dn. 5.03.2012
 29. Uchwała Zarządu nr 2012/02/16 z 23.02.2012 ws. wyborów uzupełniających do Zarządu i Rady Kolegium w dn. 5.03.2012
 30. Uchwała Zarządu nr 2012/02/15 z 15.02.2012 ws. wystąpienia o środki z II filaru (3600 zł na I Kongres Ośrodków MISH w Polsce)
 31. Uchwała Zarządu nr 2012/02/14 z 15.02.2012 ws. wystąpienia o środki z II filaru (6300 zł na wyjazd do Pragi)
 32. Uchwała Zarządu nr 2012/02/13 z 15.02.2012 ws. rozdysponowania środków z I filaru (1500 zł na wyjazd do Pragi)
 33. Uchwała Zarządu nr 2012/02/12 z 15.02.2012 ws. rozdysponowania środków z I filar (300 zł na Połowinki ISNS, MISH, OSA)
 34. Uchwała Zarządu nr 2012/02/11 z 15.02.2012 ws. rozdysponowania środków z I filar (200 zł na I Kongres Ośrodków MISH w Polsce)
 35. Uchwała Zarządu nr 2012/02/10 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Naukowej (P. Jędral)
 36. Uchwała Zarządu nr 2012/02/09 z 15.02.2012 ws. powołania Wiceprzewodniczącego (M. Rudzki)
 37. Uchwała Zarządu nr 2012/02/08 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Integracji (T. Allina)
 38. Uchwała Zarządu nr 2012/02/07 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Kultury i Sponsoringu (St. Płotek-Niecikowski)
 39. Uchwała Zarządu nr 2012/02/06 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Organizacji (P. Wymysłowski)
 40. Uchwała Zarządu nr 2012/02/05 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Informacji (M. Ruszki)
 41. Uchwała Zarządu nr 2012/02/04 z 15.02.2012 ws. powołania Przewodniczącego (St. Płotek-Niecikowski)
Przewodniczący: Piotr Wymysłowski (7.11.2011-15.02.2012)
 1. Uchwała Zarządu nr 2012/02/03 z 15.02.2012 ws. odwołania Przewodniczącego (P. Wymysłowski)
 2. Uchwała Zarządu nr 2012/02/02 z 15.02.2012 ws. uchwalenia Regulaminu Zarządu
 3. Uchwała Zarządu nr 2012/02/01 z 1.02.2012 ws. delegowania studentów do Komisji Rekrutacyjnej (P. Jędral, T. Królak)
 4. Uchwała Zarządu nr 2012/01/08 z 12.01.2012 ws. delegowania studentów do Komisji Stypendialnej
 5. Uchwała Zarządu nr 2012/01/07 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Naukowej
 6. Uchwała Zarządu nr 2012/01/06 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Integracji
 7. Uchwała Zarządu nr 2012/01/05 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Kultury i Sponsoringu
 8. Uchwała Zarządu nr 2012/01/04 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Informacji
 9. Uchwała Zarządu nr 2012/01/03 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Organizacji
 10. Uchwała Zarządu nr 2012/01/02 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Prawno-Finansowej
 11. Uchwała Zarządu nr 2012/01/01 z 12.01.2012 ws. uchwalenie Regulaminu Zarządu
 12. Uchwała Zarządu nr 3/11/2011 z 7.11.2011 ws. udzielenie pełnomocnictwa finansowego (St. Płotek-Niecikowski)
 13. Uchwała Zarządu nr 2/11/2011 z 7.11.2011 ws. udzielenia pełnomocnictwa finansowego (K. Piwko)
 14. Uchwała Zarządu nr 1/11/2011 z 7.11.2011 ws. wyboru Przewodniczącego (P. Wymysłowski)

Kadencja Zarządu 2010/11 (5.11.2010 – 25.10.2012)

Przewodniczący: Rafał Smoleń (14.05-25.10.2012)
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW na dz. 20.10.2011
 2. Uchwała Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z 20.10.2011 – Regulamin Samorządu Studentów Kolegium MISH UW z 20.10.2011
 3. Protokół z Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z 20.10.2011

Dotacje ZSS UW: wnioski oraz sprawozdania z realizacji wraz z rozliczeniem

 1. Poronin 2011 (19-25.09.2011): sprawozdanie finansowe + załączniki do sprawozdania
Przewodniczący: Kazimierz Ujazdowski (5.11.2010 – 10.03.2011)
 1. Raport z posiedzenia Zarządu 14.01.2011
 2. Raport z działalności Zarządu (styczeń 2011 – marzec 2011)

Kadencja Zarządu 2008/09

Przewodniczący: Tomasz Janyst
 1. Uchwała nr 1/2008-2009 w/s wyboru Przewodniczącego (T. Janyst)
 2. Protokół z wyborów przedstawicieli studentów w Kolegium MISH UW
 3. Uchwała nr 2 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Kolegium MISH UW

Kadencja Zarządu 2007/08

Przewodniczący:
Jakub Zbrzeżny (od 30.10.2007 do marca 2008), Łukasz Dziamski (od 14.03.2008)
 1. Uchwała nr 1/2007-2008 w/s wyboru Przewodniczącego (J. Zbrzeżny)
 2. Uchwała nr 2/2007-2008 w/s wyboru Wice-przewodniczącego (Ł. Dziamski)
 3. Uchwała nr 3/2007-2008 w/s wyboru Sekretarza (M. Ruzik)
 4. Uchwała nr 4/2007-2008 w/s powołania sekcji
 5. Uchwała nr 5/2007-2008 w/s powołania przewodniczących sekcji
 6. Uchwała nr 6/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Prawa
 7. Uchwała nr 7/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Organizacji
 8. Uchwała nr 8/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Finansów
 9. Uchwała nr 9/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Informacji
 10. Uchwała nr 10/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Kultury
 11. Uchwała nr 11/2007-2008 w/s wniosku do Dyrektora Kolegium o powołanie członków Komisji Stypendialnej
 12. Uchwała nr 12/2007-2008 w/s pełnomoctnictwa finansowego (dla J. Zbrzeżnego)
 13. Uchwała nr 14/2007-2008 w/s uporządkowania dokumentów
 14. Uchwała nr 15/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Prawa
 15. Uchwała nr 16/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Organizacji
 16. Uchwała nr 17/2007-2008 w/s wyboru Przewodniczącego (Ł. Dziamski)
 17. Decyzja nr 1/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Prawa
 18. Decyzja nr 2/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Finansowej
 19. Decyzja nr 3/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Kultury
 20. Decyzja nr 4/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Organizacyjnej
 21. Decyzja nr 5/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Informacyjnej
 22. Protokoł nr 1/2007 z 1. posiedzenia Zarządu 30.10.2007

Poprzednie regulaminy Samorządu Studentów Kolegium MISH UW

 1. Regulamin Samorządu Studentów Kolegium MISH UW z 2.04.2008
 2. Ordynacja wyborcza Samorządu Studentów Kolegium MISH UW – załącznik do Regulaminu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW z 2.04.2008
 3. Regulamin Samorządu Studentów Kolegium MISH UW z 7.05.2004

Stowarzyszenie „Pro Collegio”

 1. Protokół z zebrania członków Stowarzyszenia Pro Collegio

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak