FAQ Mishowca

FAQ Mishowca to zbiór Ciągle-Tych-Samych-Pytań dotyczących zasad i praktyki studiów w Kolegium. Jeśli macie jakiekolwiek pytania i watpliwości, których nie ma w tym informatorze, jeśli spotkaliście się z innym rozwiązaniem poniższych problemów, jeśli chcecie coś dodać, dopisać, usunąć – piszcie na samomish@gmail.com albo do Sekcji Dydaktycznej. Prawo precedensowe jest na Mishu szeroko stosowane, toteż bardzo zależy nam na Waszym udziale w FAQ. Czekamy na mejle!

FAQ Mishowca przygotowali m.in. członkowie Sekcji Informacji (2009/10) przy pomocy Sekcji ds. Studenckich (2009/10), sekcje Informacji i sekcje Dydaktyczne z kolejnych lat oraz inni studenci. Informator jest w stanie permanentnej ewolucji.

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2017, 21:37.

METAPYTANIA

Nie wiem, jakie kierunki studiować. Co robić?
x

TUTOR

Czy można mieć dwóch tutorów?

Tak.

Czy tutor musi być z tego samego kierunku, na którym realizuję minimum?

Tutor może być z dowolnego kierunku na UW. Tutor może być zatrudniony w jednostce, w której nie mam żadnych zajęć. Tutor nie musi być zatrudniony na kierunku sfederowanym z Kolegium, wreszcie – tutor może być zatrudniony w jednostce UW, która nie prowadzi nauczania na żadnym kierunku akademickim. Warto, by znajdował się na liście tutorów rekomendowanych.

Czy tutor może być spoza listy tutorów rekomendowanych?

Tak, w wyjątkowych przypadkach i za zgodą Dyrektora MISH. Oczywiście, także za zgodą samego kandydata na tutora.

Jak długo Opiekun Roku może być moim tymczasowym tutorem (na moją prośbę w przypadku, gdy nie wybrałem własnego tutora)?

W pierwszym semestrze możliwe jest pozostawanie pod opieka tutora/ki z urzędu, którą może być opiekun roku lub inna wyznaczona przez niego osoba. Należy jednak pamiętać, że sprawowanie opieki naukowej nad kilkudziesięcioma studentami jest znacznym obciążeniem dla opiekuna roku. Poza tym praca w trybie mistrz-uczeń jest esencją studiów w Kolegium, a biorąc pod uwagę rozbieżności między zainteresowaniami badawczymi opiekuna roku i studenta/ki, nie ma możliwości, by odbywała się na najwyższym poziomie. Instytucja tutora tymczasowego ma dać studentowi czas do namysłu, lecz nie zwalnia go z obowiązku poszukiwania własnego tutora.

Czy jeśli opiekunka roku zajmuje się dziedziną, która mnie szczególnie interesuje, może być moją tutorką „standardową”?

Oczywiście. Należy ją jednak, jak każdą inną pracownicę naukową oraz każdego innego pracownika naukowego, o tę opiekę poprosić i otrzymać zgodę.

Jeśli opiekun roku zajmuje się dziedziną, która mnie szczególnie jara, czy może być moim tutorem „standardowym”?

Oczywiście. Należy go jednak, tak jak każdego innego pracownika naukowego, o tę opiekę poprosić.

Czy tutor może być z innej uczelni niż UW?

Tak, tutorem może być też każdy pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk ze stopniem co najmniej doktora widniejący na liście tutorów.

Na jakich dokumentach konieczny jest podpis tutora?

Tutor składa podpis pod każdym planem zajęć (rocznym lub semestralnym) i na karcie rocznej. Jeżeli tutor jest recenzentem pracy rocznej, podpisuje się także na formularzu recenzji tej pracy. Należy pamiętać, że współpracę z tutorem rozpoczynamy od jego zgody, wyrażonej pisemnie na specjalnym druku (dostępny na stronie Kolegium). Druk pobrać, wypełnić i oddać należy.

Czy tutor ma formalne prawo nie podpisać mojego planu zajęć?

Regulamin nic nie mówi o takim prawie, niemniej zdarzają się sytuacje, gdy tutor odmawia podpisania planu i prosi o naniesienie zmian. Najczęściej dotyczy to zbyt dużej ilości zajęć, jakimi umartwiają się ambitni Mishowcy.

Kiedy powinienem wybrać swojego tutora?

Nie należy się spieszyć z wyborem tutora. Tutora należy co prawda wybrać do 31 października – jeśli jednak nie znajdziemy nikogo do tego czasu, to obowiązki tutora przejmuje Opiekun Roku (formalnie na prośbę studenta, praktycznie nie trzeba o to prosić). Z drugiej strony z wyborem nie należy zwlekać w nieskończoność, z przyczyn już wspomnianych.

W czym może mi pomóc tutor?

Instytucja tutora to powrót do renesansowych relacji Mistrz-Uczeń i głównych założeń edukacji liberalnej. W XXI w. w Kolegium MISH rola tutora sprowadza się do wielu rzeczy – od kierowania rozwojem naukowym studenta do podpisywania wszelkich dokumentów (a czasem tylko do tego ostatniego). Idealny opiekun poleca książki, przedmioty, prowadzących i kierunki studiów, a gdy zajdzie taka potrzeba – poleca samego studenta. Zdarza się, że tutor organizuje specjalne wieczory z winem i słowem dla swoich podopiecznych. Mishowy opiekun naukowy jest też najczęściej recenzentem pracy rocznej.

Powyższy opis odnosi się do tutora idealnego. Możemy jednak wyróżnić kilka innych rodzajów tutorów. Posłużymy się tu klasyfikacją przeprowadzoną przez prof. Andrzeja Zakrzewskiego w „Traktorze Królewskim”. Zakrzewski wyróżnia następujące typy tutorów: Tutor-Widmo, Tutor-Mentor, Tutor-Kumpel, Tutor-Ojciec, Tutor-Samo-Zło. Jednocześnie należy wyraźnie powiedzieć, że „niektórzy badacze utrzymują, iż każdy zawiera w sobie pierwiastek „Tutora-Samo-Zło””.

Tutor y Traktora.bmpxx
O różnych typach tutora. Powiększ lub przeczytaj na stronie „Traktora”.

MODUŁ MIĘDZYOBSZAROWY

Czy egzamin z modułu wlicza się do puli egzaminów spoza kierunku?

Tak, jeśli moduł kończy się egzaminem.

Jaki moduł wybrać?

Jak głoszą Zasady Studiowania: „Do końca III etapu studiów student musi zaliczyć następujące zajęcia z Modułu Międzyobszarowego: z bloku matematyczno-przyrodniczego za nie mniej niż 3 ECTS i z bloku humanistycznego lub społecznego za nie mniej niż 3 ECTS”. W ramach tego zapisu obowiązuje pewna dowolność – możecie zarówno wybrać jeden z przedmiotów sugerowanych jako moduł, jak też znaleźć zajęcia na własną rękę i napisać podanie do Opiekuna Roku o uznania ich jako ekwiwalentu.

Czy zajęcia w CLAS zaliczają moduł?

Moduł zaliczają tylko te zajęcia, które są zdefiniowane w USOS-ie jako moduł. Zajęcia w CLASie zaliczają więc moduł tylko wtedy, gdy są zdefiniowane jako moduł. Istnieje jednak możliwość uznania jakiegoś przedmiotu za ekwiwalent modułu – w tej sprawie należy napisać do Opiekuna Roku, który zazwyczaj się zgadza. Dotyczy to szczególnie modułu matematyczno-przyrodniczego, bo jest go mało (ale będzie więcej! :) )

Czy mogę ustalić z opiekunem roku, że moduł zaliczy mi zajęcia spoza wymaganej puli modułów?

Tak. Każde zajęcia zdefiniowane jako moduł mogą zaliczać inne wymagania związane ze studiami w Kolegium – wtedy nie są one traktowane jako obligatoryjny moduł, ale jako część dyscypliny. Należy jednak pamiętać o zaliczeniu obowiązkowych modułów w trakcie studiów. Przedmioty, które w Usosie są zdefiniowane jako moduły, ale w planie widnieją jako część dyscypliny, nie zaliczają modułów obligatoryjnych.

Czy mogę wybrać przedmiot zaliczający moduł spoza oferty CLAS? 

Tak! W tej sprawie należy uzyskać zgodę tutora i Opiekuna Roku.

Czy moduł wchodzi w skład dyscypliny?

Nie.

DYSCYPLINA

Czy mishowa dyscyplina naukowa różni się od dyscypliny naukowej według definicji encyklopedycznej i ustawowej?

Tak. Dyscyplina badawcza/naukowa w ogólnym rozumieniu nieco odbiega od realiów mishowych – wiąże się to z praktyką studiowania.

Czy różne zajęcia w tym samym instytucie mogą wchodzić w skład kilku dyscyplin?

Jest to sprawa indywidualna, którą należy omówić z Opiekunem Roku. Niemniej zazwyczaj jest to niemożliwe. Jeśli jednak w ramach instytutu istnieje kilka kierunków studiów, a nasze dyscypliny miałyby się składać z zajęć z różnych kierunków w ramach tego instytutu – jest szansa!

Czy wszystkie zajęcia w ramach jednej dyscypliny muszą być w tym samym instytucie czy na tym samym kierunku?

Jest to kolejna sprawa indywidualna na rozmowę z Opiekunem Roku. Dużo zależy od stopnia powiązania tematycznego zajęć.

PLANY

Nie mogę zdobyć podpisu tutora na planie. Co robić?? Czy mnie wyrzucą??!

W życiu! Złóż plan w terminie, ale bez podpisu. Wersję z podpisem donieś jak najszybciej. Będzie bardzo ładnie, jeśli poinformujesz o tym opiekuna roku, ale naprawdę nie jest to konieczne.

Komu składam semestralny plan zajęć? Czy muszę iść z nim na dyżur do Opiekuna Roku?

Plan zajęć składamy w Sekretariacie (przypominamy o funkcjonowaniu skrzynki na podania w Białej Willi do której możecie owe podania kucać i wrzucać). Nie ma wymogu wcześniejszej konsultacji planu z Opiekunem Roku, niemniej pierwszy plan warto z nim omówić. Obowiązkowo należy wysłać opiekunowi roku wersję elektroniczną planu, chociaż studenci często o tym zapominają, a opiekunowie nie zawsze ten wymóg egzekwują.

Czy mogę ponownie złożyć zmieniony plan zajęć w sytuacji, gdy nie minął jeszcze czas przewidziany na składanie planów?

Jasne. Sytuację warto, a wręcz należy jednak omówić z opiekunem roku. Żeby potem nie było jakichś wątpliwości, niejasności.

Czym jest korekta do planu?

Korekta jest instytucją niesformalizowaną, która pozwala na zmiany w planie po jego złożeniu (a więc np. w połowie lub pod koniec semestru – dotyczy to zarówno planu semestralnego, jak i rocznego). Korekta może oznaczać dodanie lub wykreślenie z planu jakiegoś przedmiotu, zamianę egzaminu na zaliczenie lub odwrotnie, zmianę ilości punktów i godzin, wreszcie: zmiany w podziale na dyscypliny lub w przypadku studentów starszych lat – metodologie.

Zgodę na korektę wyraża Opiekun Roku. W przypadku zmian, które teoretycznie wymagają od studenta większej pracy, a więc np. zamiany zaliczenia na egzamin czy dodania nowego przedmiotu, nie powinno być problemu z uzyskaniem zgody Opiekuna nawet pod koniec roku akademickiego. W przypadku zmian poważniejszych, które odciążają plan studenta (np. wykreślenie kilku przedmiotów) szanse na korektę są odpowiednio mniejsze. Opiekun Roku może zgodzić się na taką korektę, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, jak np. zmiana realizowanego minimum w trakcie roku/semestru czy sprawy natury osobistej. Uzyskanie takiej zgody jest szczególnie prawdopodobne na I roku, gdy student dopiero zaczyna mishować.

Należy jednak pamiętać, że zgoda na korektę planu jest uzależniona od dobrej woli Opiekuna Roku. Całą sprawę lepiej załatwić wcześniej niż później – prośba o wykreślenie kilku przedmiotów pod sam koniec roku ma, rzecz jasna, mniejsze szanse powodzenia.

Obok niesformalizowanej instytucji korekty istnieje jak najbardziej sformalizowany paragraf 23b Regulaminu Studiów na UW, który pozwala zrezygnować z przedmiotu bez żadnych konsekwencji, przed podejściem do zaliczenia, do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. Na studiach I stopnia można wykorzystać tę możliwość raz, na studiach II stopnia – też raz, a na 5-letnich jednolitych studiach magisterskich – dwa razy (kiedy tylko się chce, nawet od razu na I roku, choć warto okazję oszczędzać). Więcej informacji o Paragrafie znajdziesz tutaj.

Czy w planie na semestr zimowy muszę wpisać tytuł pracy rocznej i nazwisko recenzenta?

Nie jest to konieczne. Zakres tematyczny pracy i nazwisko recenzenta należy wpisać do planu letniego (później i tak można to zmienić). Ewentualnie w planie zimowym możemy wpisać ogólny temat pracy, a w planie na semestr letni – bardziej precyzyjny.

SEMIOTYKA LOGICZNA

Czy semiotyka logiczna wchodzi w skład dyscypliny?

Nie, zgodnie z nowymi Zasadami Studiowania semiotyka logiczna nie wlicza się do zajęć z dyscypliny.

JJJProf. zw. dr hab. Jacek Juliusz Jadacki,
ostatni przedstawiciel szkoły lwowsko-warszawskiej i w ogóle fajny człowiek
x

Czy semiotyka logiczna może zastąpić logikę na prawie?

Semiotyka logiczna może zastąpić logikę na prawie (mówi o tym odpowiedni dopisek w minimum dla WPiA).

Czy logika na prawie i filozofii może zastępować semiotykę logiczną?

Ekwiwalenty dla semiotyki logicznej są podawane przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego. We wrześniu poznamy listę wszystkich przedmiotów, które mogą zastąpić semiotykę logiczną.

WŁEF

Nie zaliczyłem wf-u, który wpisałem do semestralnego planu zajęć. Co robić?

Całą sprawę należy omówić z Opiekunem Roku. Jedno z rozwiązań zakłada zaliczenie dwóch wf-ów w drugim semestrze (nie wiąże się to z wykorzystaniem par. 23b). Jeżeli niezaliczony wf odbywał się w semestrze letnim, sprawa jest bardziej skomplikowana i tym bardziej należy ją omówić z Opiekunem.

Czy mogę przepisać w-f- z innej uczelni albo kierunku?

Bez problemu – można przepisać 90 godzin wf-u z jakiejkolwiek uczelni i kierunku. Szczegółowe informacje dotyczące przepisywania i zwolnień z zajęć dostępne są na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Mam za dużo nieobecności na wf-ie. W jaki sposób mogę je odrobić?

Zazwyczaj nieobecności można nadrobić na innych zajęciach wf-u (niekoniecznie u swojego ćwiczeniowca, niekoniecznie w swojej dyscyplinie sportowej). Większość prowadzących zgadza się na takie rozwiązanie i wystawia specjalne karteczki, na których prosi o przyjęcie studenta na wf w innej grupie. Może się jednak zdarzyć, że trener pozwoli na zaliczenie nieobecności, ale tylko na zajęciach z tej samej dyscypliny (jeżeli chodzę na siłownię, to mogę nadrobić tylko na siłowni) lub tylko na swoich zajęciach (ale o innej porze).

Nadrabiania nieobecności nie należy przeciągać na dwa ostatnie tygodnie przed sesją, gdyż wtedy trener może odmówić przyjęcia na zajęcia (nawet ze wspomnianą kartką). Do tego warto pamiętać, że wg Regulaminu Włefowni student nie może uczestniczyć w dwóch zajęciach z wf-u w tym samym dniu.

Nie lubię wf-u, ale nie mam zwolnienia. Co robić?

Napisać do Przemka Pałki. Nie sprawi on, że otrzymasz zwolnienie z wuefu, ale ma duże doświadczenie w znoszeniu tego cierpienia. Mozna też zacząć prowadzić pamiętnik i może się to okazać pożyteczniejsze, ponieważ mało kto kojarzy wciąż Przemka. 

LEKTORATY

Czy Mishowcy muszą robić lektoraty?

Nie musimy, ale możemy.

Czy obowiązują nas te same zasady zapisów na lektoraty co nie-Mishowców?

Dokładnie te same – mamy tyle samo żetonów i rejestrujemy się w tych samych terminach.

Usos mówi, że rejestracje na lektoraty są automatycznie przerzucane na drugi semestr. Problem w tym, że w swoim planie na semestr letni nie widzę jeszcze lektoratu, na który chodzę i mam zamiar chodzić dalej. Kiedy mam się zacząć martwić?

Nigdy nie należy się martwić. Jeśli jednak rzeczywiście go tam nie ma (zwróćmy uwagę na fakt, że między semestrem zimowym a letnim jest jeszcze plan feryjny), to warto napisać mejla do Szkoły Języków Obcych.

USOS

Kiedy dostanę własne konto w Usosie?

Szybko. Jeśli wydaje Ci się, że jesteś już studentem i wciąż go nie masz, natychmiast pisz do sekretariatu! Jeśli nie wiesz, jak to sprawdzić, wejdź na http://www.usosweb.uw.edu.pl (login to Twój PESEL, a hasło jest takie samo jak w systemie IRK).

USOS

Struktura serwisów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego i warszawskiej sieci metra w 2030 roku.

x

Trwa migracja danych. Co to znaczy? Co robić?!

Czekać. System właśnie przenosi dane z jednych usosów do innych usosów. Zazwyczaj kończy przed świtem, choć zdarza się, że migruje w ciągu dnia.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY

Czy egzamin certyfikacyjny z języka wlicza się do puli egzaminów spoza kierunku?

Tak. Ale nie liczy się do średniej.

Gdzie powinienem się udać, aby przepisać ocenę z certyfikatu uzyskanego poza UW? Czy w takiej sytuacji muszę rejestrować się na egzamin certyfikacyjny UW?

Idź do Szkoły Języków Obcych. Na temat zapisywania się w takim przypadku istnieje spór w doktrynie (w praktyce zależy to od rodzaju certyfikatu i języka) – należy napisać do SzJO, wskazując język, rodzaj certyfikatu i datę jego uzyskania. Szkoła poinformuje, jak wygląda procedura.

DYPLOMY

W którym miejscu na dyplomie znajdzie się informacja o zajęciach spoza kierunku dyplomowego?

Wykaz wszystkich zaliczonych przedmiotów spoza kierunku dyplomowego wraz z ocenami znajdzie się w suplemencie do dyplomu.

Co mówi dyplom? Ukończył MISH czy ukończył coś w ramach MISH-u?

Nie ma czegoś takiego jak magisterium z MISH-u, toteż absolwenci MISHu otrzymują dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym licencjata lub tytułem naukowym magistra wystawiony przez Kolegium MISH i dany wydział. Dyplom mówi, że student uzyskał ten tytuł w ramach studiów w Kolegium MISH.

Czy pracodawcy wiedzą, czym jest MISH?

Jeśli pracodawcą jest Uniwersytet (niekoniecznie Warszawski), to powinien wiedzieć. Jeśli ktoś inny – zależy od branży.

WARUNEK

Czy przedmiot, z którego mam warunek, może wchodzić w skład dyscypliny/metodologii w przyszłym roku?

Jest to sprawa do uzgodnienia z Opiekunem Roku. W przypadku pewnej osoby – nazwisko do wiadomości redakcji – w takiej właśnie sytuacji Opiekun Roku odmówiła uznania warunku za składnik metodologii w kolejnym roku. Ale zawsze trzeba próbować!

Czy mogę mieć warunek na I roku?

Tak, ale tylko jeden – wynika to z tego, że nie można powtarzać pierwszego roku.

Czy mogę mieć warunek na V roku?

Nie, jeśli masz zamiar w tym roku skończyć studia. W innym razie, jesteś zmuszony do powtarzania V roku.

Co robić, gdy mam warunek?

Płacz i płać. I dopełnij wszystkich formalności.

VARIA

Czy studia na MISH-u są jednolite magisterskie czy też „3+2”?

Zależy to od kierunków dyplomowych realizowanych w ramach MISH-u. Jedynymi kierunkami na UW, które odbywają się w trybie 5-letnich jednolitych studiów magisterskich, są prawo i psychologia. Jeżeli jeden z nich to nasz kierunek dyplomowy (albo oba) – wówczas studia na MISH-u są 5-letnie. W pozostałych przypadkach odbywają się w trybie „3+2”.

ZAJĘCIA

Czy muszę informować Opiekuna Roku lub Sekretariat o tym, że rezygnuję z zajęć prowadzonych poza UW, które wpisałem do planu?

Nie.

Czy na I roku studiów mogę uczęszczać na zajęcia z V roku? Czy na V roku mogę robić zajęcia z I?

Z formalnego punktu widzenia jest to całkowicie dozwolone, co więcej – jest to istota studiów na MISH-u! Ewentualne problemy mogą wystąpić ze strony prowadzącego zajęcia (i to prędzej w pierwszej sytuacji). Jeśli jednak sprawa dotyczy obligatoryjnego seminarium na III roku, które chcę zaliczyć wcześniej, wówczas lepiej jest omówić to z opiekunem roku (opiekun zazwyczaj się zgadza, choć nie ma takiej gwarancji).

Czy na studiach licencjackich mogę robić zajęcia ze studiów magisterskich (np. ze specjalizacji)?

Co do zasady: tak – niemniej jednak na różnych kierunkach sprawa może przedstawiać się różnie i może zdarzyć się tak, że zajęcia specjalizacyjne lub seminaria magisterskie najzwyczajniej w świecie nie będą dostępne w otwartej dla wszystkich rejestracji w USOS-ie.

Zarejestrowałem/am się na egzamin i widziałem/am go w USOS-ie, a teraz go tam nie ma. Co robić?

Sprawdzić, czy zalogowałem/am się do właściwego USOS-a. USOS-ów jest wiele, mishowcy najczęściej korzystają z USOS-a Kampusu Centralnego, ale niektóre jednostki mają USOS-y swoje (np. WPiA). Jeśli np. rejestrujesz się na egzamin na prawie, to w żadnym innym USOS-ie go nie zobaczysz. Jeśli jednak jesteś dobrze zalogowany/a, niezwłocznie napisz do usosmajstra/y danej jednostki.

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak