Akty uniwersyteckie

UNIWERSYTET

 1. Statut Uniwersytetu Warszawskiego
 2. Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim
 3. Regulamin ustalana wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 4. Regulamin domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (m.in. o opłatach za warunek i powtarzanie roku)

UWAGA! Pamiętajcie, że obowiązuje nas regulamin studiów z roku, w którym rozpoczęliśmy studia (chyba że kolejny regulamin, w odniesieniu do wybranych przepisów, stanowi inaczej). Dlatego, na przykład, przy Regulaminie Studiów na UW linkujemy do strony z kolejnymi jego wersjami. I tak zapisy z RS na UW – tekst jednolity z 16 maja 2012 obowiązują wyłącznie (z wyjątkami, o których mowa w obwieszczeniu Rektora ws. ogłoszenia tekstu jednolitego) osoby, którzy rozpoczęły studia 1 października 2012.

Zobacz także

KOLEGIUM MISH UW

 1. Regulamin Kolegium MISH UW
 2. Zasady Studiowania w Kolegium MISH UW (link) | pobierz wersję .pdf | .docx
 3. Zasady Studiowania w Kolegium MISH UW z 25.06.2013 r., obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2013/14 lub później (link) | pobierz wersję .pdf
 4. Zasady Studiowania w Kolegium MISH od roku akademickiego 2016/17

SAMORZĄD STUDENTÓW KOLEGIUM MISH UW

Dokumenty podstawowe

 1. Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z 24.05.2011 r.
 2. Regulamin Samorządu Studentów Kolegium MISH UW z 24.03.2015 r.
 3. Regulamin Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW z 28.03.2012 r.
 4. Regulamin Wewnętrzny Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Kolegium MISH UW z 3.5.2015 r.

Samorząd w systemie prawnym uczelni

Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym samorząd studentów uczelni tworzą wszyscy studenci uczelni, a organy samorządu uczelni są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.

Wszyscy studenci Kolegium MISH UW tworzą Samorząd Studentów Kolegium MISH UW, którego organy (walne zebranie, zarząd, komisja wyborcza, zebranie przedstawicieli) są reprezentantem ogółu studentów Kolegium.

Walne zebranie, które tworzą wszyscy studenci Kolegium, jest organem uchwałodawczym SS Kolegium MISH UW. Zarząd, składający się z 7 osób wyłonionych w wyborach, jest zaś organem wykonawczym SS Kolegium MISH UW.

Tyle w największym skrócie o prawnym usytuowaniu SS Kolegium MISH UW. Więcej możecie przeczytać w regulaminach, jakie linkujemy powyżej: Samorządu Studentów UW, Samorządu Studentów Kolegium MISH UW oraz Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.

Uprawnienia ZSS Kolegium MISH UW

[część w opracowaniu]

Przywołujemy wybrane przepisy prawne. Skróty stosujemy następujące:

RSS UW, § 111:

„Do kompetencji zarządu jednostki należy w szczególności:
1) delegowanie studentów jednostki do komisji stypendialnej;
2) delegowanie studentów jednostki do komisji rekrutacyjnej jednostki;
3) wyrażenia zgody na treść szczegółowych zasad studiowania, z zastrzeżeniem § 124 pkt 1;
4) wskazywania przedstawicieli studentów w wydziałowym zespole zapewnienia jakości kształcenia, z zastrzeżeniem § 124 pkt 2;
5) reprezentowanie samorządu jednostki w zakresie objętym działalnością zarządu jednostki, w szczególności wobec władz jednostki;
6) reprezentowanie studentów jednostki w sporach zbiorowych;
7) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim;
8) wyrażanie zgody na powołanie zastępcy kierownika jednostki właściwego do spraw studenckich, w trybie określonym w art. 76 ust. 6 Ustawy;
9) opiniowanie powołania pełnomocnika do spraw studenckich lub kierownika studiów;
10) wnioskowanie o powołanie spośród nauczycieli akademickich opiekuna wyodrębnionej grupy studentów oraz opiniowanie powołania;
11) opiniowanie zatrudnienia na stanowisku docenta, w trybie określonym w Statucie;
12) zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi ankiet, zgodnie ze Statutem.”.

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak