NOWE STYPENDIUM MINISTRA

StypendiaMożliwość komentowania NOWE STYPENDIUM MINISTRA została wyłączona

Po wielu miesiącach zwłoki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego raczyło ogłosić nowe zasady przyznawania stypendium ministra. Rozporządzenie, wzór wniosku, a także ważny FAQ Stypendysty znajdziecie tutaj. Poniżej przedstawiamy krótkie résumé.

Mniej, mniej, mniej

Stypendium będzie bardziej prestiżowe i elitarne. Po pierwsze, zmniejszy się liczba przyznawanych stypendiów: będzie to max. 1000 stypendiów w danym roku. Porównajmy to z historią: w ubiegłym roku przyznano 1013 stypendiów za wyniki w nauce i 125 za wyniki sportowe. Do tego w odwołaniach prawdopodobnie (Ministerstwo nie podało tych danych na swojej stronie) przyznano ok. 200 dodatkowych stypendiów w obu tych kategoriach. Więcej: w tym roku po raz pierwszy minister nauki będzie przyznawał także stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne (do tej pory robił to minister kultury i dziedzictwa narodowego, który potrafił przyznać nawet 300 stypendiów w jednym roku) – cały czas w ramach wspomnianej puli 1000 stypendiów. Jeśli zsumujemy te liczby, zobaczymy, że liczba stypendiów ministra nauki, które zostaną przyznane w tym roku, zmniejszy się co najmniej o 1/3.

Na pocieszenie stypendium będzie nieco wyższe: 1500 zł, a więc dwie stówy więcej.

Kryteria

„Stypedium na rok akademicki 2012/2013 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2011/2012 oraz spełnił jeden z dwóch warunków:

 • szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku;
 • uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.”
Jak widać, we wniosku można łączyć wszystkie trzy rodzaje osiągnięć.

Średnia jest mało ważna

Klucz oceny wniosku zatwierdzony przez ministra [zobacz] mówi, że „Wniosek będzie mógł uzyskać 100 pkt, w tym:

 • 95 pkt – za wybitne osiągnięcia,
 • 5 pkt – za średnią ocen.

Punkty za średnią ocen będą zależeć od pozycji w rankingu studentów danego kierunku uszeregowanego według średniej ocen w następujący sposób:

 • 1 miejsce – 5 pkt,
 • 2 miejsce – 4 pkt,
 • 3 miejsce – 3 pkt,
 • 4 miejsce – 2 pkt,
 • 5 i dalsze miejsce – 1 pkt.”.

Liczą się osiągnięcia

„Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe będą brane pod uwagę następujące osiągnięcia:
 • publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki;
 • udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
 • wystąpienia na konferencjach naukowych;
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.”
Widzimy, że w porównaniu z poprzednimi zasadami, katalog osiągnięć został zaostrzony. Trzeba publikować w czasopismach recenzowanych, konkursy muszą mieć zasięg międzynarodowy (nie wystarczy ogólnopolski), nie ma dotychczasowych rubryk o praktykach, stażach czy kołach naukowych. Co więcej, nie widać rubryk, w których tę aktywność (koła czy praktyki) można by jednak zmieścić (tak jak do tej pory działalność w samorządzie liczono jako praktyki).

Pytania i wątpliwości

Dużo więcej innych informacji znajdziecie na stronie Ministerstwa. Jeśli macie pytania i uwagi – piszcie do PAWŁA JĘDRALA, szefa Sekcji Naukowejparsifalvt@gmail.com, tel. 792 077 741, facebook.com/caius.baltar.

Swoją drogą, zwróćmy uwagę, że rozporządzenie o nowym stypendium ministra zostało wydane 1 września 2011. Mimo to Ministerstwo dopiero kilka dni temu raczyło je opublikować na swojej stronie. Wcześniej specjalna zakładka o stypendium ministra kończyła się na wynikach stypendium poprzedniego…

Stypendium Rektora

Jak wiecie, trwają prace nad nowymi zasadami przyznawania stypendium rektora. Więcej pisaliśmy o tym tutaj. Autorzy nowych zasad dla rektora starają się rozszerzyć katalog osiągnięć zawarty w nowym ministrze – tak aby oba stypendia nie dublowały sobie kryteriów. Przypomnijmy bowiem: student może jednocześnie pobierać stypendium ministra i stypendium rektora, BOGACTWO.

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Stworzona przez Marcina Kozaka. Prowadzona przez Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.

Polub nas na Facebooku!