MISH WYGRAŁ WYBORY!

Koła naukoweMożliwość komentowania MISH WYGRAŁ WYBORY! została wyłączona

SPROSTOWANIE Z 3 STYCZNIA 2012:

Niniejszym wyjaśniamy wybrane informacje zawarte w poniższym wpisie (opublikowanym 26 listopada 2012 r.).

 • „Rada przyznaje dofinansowanie na projekty kół naukowych, publikuje Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego, organizuje Kongres Kół Naukowych i Artystycznych UW, a budżet jej przekracza 400 tys. zł.” – budżet Rady w roku 2011 r. wynosił dokładnie 400 tys. zł.
 • „Tradycyjnie, kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę głosów w wyborach, zostaje sekretarzem Rady i – jako taki – nadaje ton jej pracom.” Nie negując treści cytowanego zdania, wyjaśniamy, że tryb wyboru sekretarza określa Regulamin Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, wprowadzony zarządzeniem nr 37 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego (dalej: Regulamin Rady; link), który w par. 4 ust. 1 stanowi: „Przewodniczący Rady powołuje na wniosek Rady sekretarza Rady spośród członków Rady, o których mowa par. 2 ust. 1 pkt 2.” Należy przy tym podkreślić, że w ostatnich kilku latach Przewodnicząca powoływała na sekretarza osobę, która uzyskała najwyższą liczbę głosów w wyborach. Naturalnie, decyzja w tej sprawie jest jednak wyłączną kompetencją Przewodniczącej.
 • „w praktyce to studenccy członkowie Rady podejmują decyzje ws. dofinansowania projektów kół naukowych”. Nie negując treści cytowanego zdania, wyjaśniamy, że zgodnie z par. 1 ust. 1 Regulaminu Rady, „Rada jest ciałem doradczym [Rektora] w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym, a w szczególności z podziałem środków materialnych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu dla uczelnianych Organizacji studenckich”. Par. 7 ust. 1 Regulaminu Rady stanowi zaś: „Do zadań Rady należy: 1) opiniowanie wniosków uczelnianych Organizacji studenckich o przyznanie dofinansowania od organów Uczelni; 2) opiniowanie na wniosek Rektora innych propozycji dotyczących działalności Organizacji studenckich na Uczelni; 3) inne zadania powierzone przez Rektora”, a par. 7 ust. 5: „Uchwała jest ważna, jeżeli podpisze ją Przewodniczący Rady.”. Zwracamy przy tym uwagę, że treść zdania z poniższej notki odnosi się do praktyki podejmowania decyzji, a nie jej formalnego trybu, a więc w niczym nie uchybia powoływanym przepisom.

WŁAŚCIWY WPIS:

Do Rady Konsultacyjnej. Totalnie!

W poniedziałek 26 listopada, w sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego, w bardzo napiętej atmosferze, odbyło się zgromadzenie przedstawicieli organizacji studenckich Uniwersytetu Warszawskiego, które – przy fenomenalnej frekwencji, po wyjątkowo gorącej i owocnej dyskusji – dokonało wyboru studenckich członków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego przy JM Rektorze UW (link).

Co to za Rada?

Rada przyznaje dofinansowanie na projekty kół naukowych, publikuje Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego, organizuje Kongres Kół Naukowych i Artystycznych UW, a budżet jej przekracza 400 tys. zł. Radzie przewodniczy Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, prof. Marta Kicińska-Habior, choć w praktyce to studenccy członkowie Rady podejmują decyzje ws. dofinansowania projektów kół naukowych (więcej o dotacjach dla kół). Tradycyjnie, kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę głosów w wyborach, zostaje sekretarzem Rady i – jako taki – nadaje ton jej pracom.

Kadencja studenckich członków Rady trwa rok – od 1 stycznia do 31 grudnia. W związku z opróżnieniem miejsca w Radzie przez Aleksandra Jakubowskiego (IF, d. WPiA), wraz z wyborami do Rady XV kadencji (na rok 2013), odbyły się wybory uzupełniające do Rady XIV kadencji (do 31.12.2012).

XIV kadencja

Oddano 79 głosów (wszystkie głosy były ważne).

 • Przemysław Brzuszczak (MISH): 44,
 • Wojciech Ejsmond (archeologia – studia doktoranckie): 21,
 • Łukasz Hnatkowski (prawo): 14.
Do Rady XIV kadencji wszedł Przemek (fota). Na tle lat poprzednich jest to wyjątkowo dobry wynik.

XV kadencja

Oddano 78 głosów (w tym 77 głosów ważnych i 1 głos nieważny).

 • Przemysław Brzuszczak (MISH): 34,
 • Bartłomiej Zdzieborski (archeologia): 6,
 • Katarzyna Cecka (archeologia): 8,
 • Łukasz Hnatkowski (prawo): 7,
 • Karolina Mądrzycka (prawo): 22.

Wszyscy kandydaci weszli do Rady XV kadencji.

Zmiany, wielkie zmiany!

Przemysław Brzuszczak, kandydat Kolegium MISH (a zarazem członek Rady Kolegium MISH), szykuje prawdziwą rewolucję w zaśniedziałej Radzie.

Curricula i programy pozostałych kandydatów możecie zobaczyć tutaj – na stronie Rady.

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Stworzona przez Marcina Kozaka. Prowadzona przez Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.

Polub nas na Facebooku!