MINISTERSTWO INTERPRETUJE

Drodzy!

Dostaliśmy (po miesiącu, brawa!) oficjalną interpretację Ministerstwa ws. wybranych zapisów dotyczących stypendium ministra. Chodzi o cztery sprawy:

  1. Czy student, który w poprzednich latach powtarzał rok studiów, może ubiegać się o stypendium?
  2. Czy w ocenie wniosku bierze się pod uwagę działalność w kołach naukowych i samorządzie studenckim, a także staże, praktyki i wolontariaty?
  3. Czy w ocenie wniosku bierze się pod uwagę pracę przy organizacji konferencji naukowych?
  4. Czy studenci MISH, którzy na V roku/II roku studiów II stopnia obronili pracę magisterską na jednym ze swoich kierunków dyplomowych i idą na tzw. VI rok/tzw. III rok studiów II stopnia (formalnie: ponowny wpis na rok V/II rok studiów II stopnia), aby obronić pracę magisterską na drugim kierunku dyplomowym, mogą składać wniosek o stypendium?

Tutaj znajdziecie pytania, jakie wysłaliśmy do MNiSW, a tutaj:

 > oficjalną interpretację.

WPISUJCIE WSZYSTKO!

Jeśli chodzi o pytanie pierwsze – odpowiedź znajdziecie w interpretacji.

Jeśli zaś chodzi o aktywności wymienione w pytaniach drugim i trzecim – radzimy wpisać je do wniosku tak czy inaczej. W latach ubiegłych, zgodnie z informacją zawartą w pytaniach do Ministerstwa, przy ocenie wniosku brano pod uwagę także te osiągnięcia i aktywności, które nie były wymienione w sposób enumeratywny w rozporządzeniu (np. działalność w samorządzie studenckim liczono jako praktyki).

Jest jeszcze jeden powód, dla którego we wniosku warto wpisać koła naukowe, ale i staże, praktyki, drugi kierunek oraz inne osiągnięcia i aktywności znane z poprzedniego wzoru wniosku o stypendium. Zwróćmy bowiem uwagę, że art. 187 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi: „Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 i 5, maksymalną wysokość tego stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra, uwzględniając: […] 2) rodzaje osiągnięć naukowych i aktywności naukowej, które brane są pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium ministra, takich jak praca w kole naukowym, publikacje, opracowania, referaty, udział w konferencjach, praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych, współpraca z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, nagrody i wyróżnienia, studia na drugim kierunku studiów, indywidualny program studiów, praktyki, staże, potwierdzona znajomość języków obcych, olimpiady”.

W świetle powołanego artykułu rodzą się uzasadnione podejrzenia, czy rozporządzenie jest zgodne z ustawą. O ile bowiem pewne elementy pracy w kołach naukowych można „podciągnąć” pod osiągnięcia i aktywności wymienione w sposób enumeratywny w rozporządzeniu (np. udział w projektach badawczych, wystąpienia na konferencjach), o tyle takie osiągnięcia i aktywności jak studia na drugim kierunku, praktyki, staże i inne wymienione w ustawie, trudno „podpiąć” pod zamknięty katalog z rozporządzenia.

W związku z tym – powtarzamy – nie wahajacie się i wpisujcie do wniosku wszystkie osiągnięcia i aktywności, które zostały wymienione w ustawie, zarówno w punkt 10 ust. 1, jak i w punkt 10 ust. 2 wniosku. W najgorszym wypadku Komisja Wam tego nie policzy, bo przecież punktów ujemnych przyznać nie może. Jeśli zaś stypendium nie otrzymacie, bo Komisja nie uwzględni tych aktywności i osiągnięć, które wymienia ustawa (a nie wymienia ich rozporządzenie) – macie poważne argumenty do odwołania.

Jednocześnie, jako Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW, deklarujemy, że w najbliższym czasie wystąpimy do Ministerstwa z odpowiedzią na przysłaną interpretację, w której wyłożymy powyższe argumenty. W tej sprawie podejmiemy też współpracę z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy Minister nie rozumie MISH-u?

Czas na pytanie czwarte. Uważamy, że interpretacja MNiSW zawarta w odpowiedzi na to pytanie jest głęboko niesprawiedliwa wobec studentów II stopnia MISH, którzy bronią prace magisterskie na dwóch kierunkach – pierwszą na II roku studiów II stopnia i drugą na powtórnym II roku studiów II stopnia. Art. 184 ust. 5 ustawy – PSW stanowi bowiem, że stypendium ministra przysługuje studentom, którzy po ukończeniu studiów I stopnia kontynuują studia w celu uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat. Studia zmierzające do uzyskania drugiego dyplomu, odbywane w ramach Kolegium MISH, należy więc uznać za kontynuację studiów I stopnia w rozumieniu powołanego ustępu.

Interpretacja przedstawiona przez Ministerstwo jest dla nas tym wyraźniej niesprawiedliwa, jeśli porówna się studenta Kolegium, który zostaje wpisany na powtórny rok V (tzw. rok VI), ze studentem, który po ukończeniu studiów I stopnia podejmuje studia jednolite magisterskie (np. prawa). Student Kolegium może składać wniosek tylko raz (po IV roku albo po I roku studiów II stopnia), a kolega, którego przywołaliśmy – dwa razy (po I i po II roku swoich studiów).

W najbliższym czasie Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW wystąpi do Parlamentu Studentów RP z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości ubiegania się o stypendium ministra przez studentów, którzy po uzyskaniu dyplomu magisterskiego na V roku lub II roku II stopnia, otrzymują ponowny wpis na rok V lub II rok studiów II stopnia w celu uzyskania drugiego dyplomu magisterskiego. Naszym zdaniem, tacy studenci powinni mieć prawo do ubiegania się o stypendium.

Skonsultuj się!

Na koniec polecamy mishowy poradnik stypendialny. Pamiętajcie też, że możecie konsultować z nami swoje wnioski – szczegóły wiszą tutaj.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Stworzona przez Marcina Kozaka. Prowadzona przez Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.

Polub nas na Facebooku!